WSiP podwyższył kapitał zakładowy

WSiP podwyższył kapitał zakładowy

Przegląd

” Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (”Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 550.400 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta) złotych do kwoty 17.050.400 (słownie: siedemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy czterysta) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez emisję 165.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Z akcjami serii B nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
Nowo wyemitowane akcje zostały objęte przez dotychczasowego akcjonariusza, spółkę Advent Libri (Luxembourg) S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu i pokryte wkładem pieniężnym.

W związku z powyższym § 4 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 statutu Spółki otrzymał brzmienie:
㤠4
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.050.400 zł (siedemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:
a) 5.504.000 (pięć milionów pięćset cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (10 groszy) oraz
b) 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (10 groszy).
2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości przed zarejestrowaniem.
3. Akcje serii A oraz akcje serii B są akcjami imiennymi. Akcje staną się akcjami na okaziciela z Dniem Dematerializacji.”

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

zob. także wyniki finansowe WSiP za 2015

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: WSiP

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.