WSiP- przekształcenie w spółkę akcyjną

WSiP- przekształcenie w spółkę akcyjną

Przegląd

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. (”Spółka”) z siedzibą w Warszawie,poinformował,  że w dniu 18 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu spółki pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod numerem KRS 0000595068, powstałej wskutek przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną.

Przekształcenie zostało dokonane na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 grudnia 2015 r. (raport bieżący nr 23/2015).

Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wynosi 550.400,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 5.504.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (10 groszy) każda.
Zastawy rejestrowe ustanowione na udziałach w Spółce obciążają akcje powstałe w miejsce udziałów.

Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna jest dwuosobowy, w składzie:
1. Jerzy Garlicki – Prezes Zarządu
2. Michał Seider – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna jest trzyosobowa, w składzie:
1. Chris Mruck
2. Peter Nachtnebel
3. Christian Senye
Zgodnie z art. 553 § 1 ksh Emitentowi – jako spółce przekształconej – przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

źródło: WSiP komunikat

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: WSiP

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.