Komentarz Grupy Edukacyjnej S.A. dotyczący wypowiedzi Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej

Przegląd

Grupa Edukacyjna logoNauczyciele NAPRAWDĘ TAK myślą

W nawiązaniu do słów wypowiedzianych przez Panią Minister Joannę Kluzik-Rostkowską, podczas oficjalnej konferencji prasowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 31.08.2015 r., odnośnie oceny rzetelności przeprowadzonego przez Grupę Edukacyjną S.A. badania opinii nauczycieli, pragniemy uściślić:
Pani Minister oceniła badania pn. „Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej” jako niereprezentatywne tłumacząc, że nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w Polsce jest 150 000, zaś dobrana przez nas próba badawcza wyniosła 500 nauczycieli.
Informujemy Panią Minister, że nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczących w klasie 1 w ub.r. wg naszych szacunków było w Polsce około 27 800, a nie… 150 000.
Informujemy, że badanie zostało przeprowadzone na grupie 500 nauczycieli, którzy – co niezwykle ważne – uczyli w 1 klasie w roku szkolnym 2014/15 (zależało nam na przebadaniu nauczycieli, którzy mieli już okazję pracować na „Naszym Elementarzu” – badajmy tych, którzy zetknęli się
z podręcznikiem, właśnie ze względu na wiarygodność danych i opinii). Zgodnie z naszymi obliczeniami liczba ta oscyluje wokół 27 800. Pani Minister w swojej wypowiedzi zapewne odniosła się do liczby wszystkich nauczycieli wczesnoszkolnych, czyli klas 1-3, opierając się na błędnym punkcie odniesienia. Co więcej, wspomniane 150.000 nauczycieli w odniesieniu do całej edukacji wczesnoszkolnej jest również liczbą mało realną, gdyż zgodnie z oficjalnymi danymi MEN w roku szkolnym do klas 1-3 uczęszczało 1 219 646 dzieci. Oznaczałoby to, że jeden nauczyciel klas 1-3 przypada średnio na 8 uczniów, co także jest nierealne.
Wyliczenia dokonaliśmy na podstawie oficjalnych danych dostępnych na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji (www.cie.men.gov.pl) dotyczących liczby uczniów. Według nich w roku szkolnym 2014/2015 w klasach pierwszych szkoły podstawowej uczyło się 514 157 uczniów. Założyliśmy dodatkowo, że na jeden oddział klas 1-szych przypada średnio jeden nauczyciel. Jednocześnie z naszych szacunków wynika, że średnia liczba dzieci w oddziale klasy 1 szkoły podstawowej wynosi ok. 18,5 ucznia na klasę (w ujęciu statystycznym). Przy powyższych założeniach oznacza to, że w roku szkolnym 2014/15 w 1 klasach nauczania wczesnoszkolnego uczyło około 27 800 nauczycieli.
Zdaniem Pani Minister badanie nie było reprezentatywne, a tym samym nie można poważnie traktować zaprezentowanych przez nas w raporcie wyników.
Z zarzutem tym również nie możemy się zgodzić, gdyż po przyjęciu wielkości badanej populacji (nauczyciele, którzy w roku szkolnym uczyli w 1 klasie szkoły podstawowej ≈ 27 800), minimalna próba statystyczna, aby uznać badanie za reprezentatywne, oscyluje wokół 380 respondentów (przy założeniu odpowiednich parametrów statystycznych szacowania wielkości próby). Chcielibyśmy przypomnieć, że
w badaniu „Nauczyciele oceniają zmiany w edukacji wczesnoszkolnej” udział wzięło 500 nauczycieli,
a zatem badanie to spełniło kryteria statystyczne doboru próby (500 > 380).
Grupa Edukacyjna S.A. jako wyspecjalizowane w obszarze edukacji wczesnoszkolnej wydawnictwo od ponad 25 lat działa z misją poprawy polskiej edukacji oraz dostarcza nauczycielom, rodzicom i dzieciom książki najwyższej jakości. Dla nas jako firmy, kondycja i zmiany w polskim szkolnictwie są bardzo istotne, stąd przeprowadzenie poświęconych im rzetelnych badań w tym dynamicznym dla edukacji okresie było dla nas szczególnie ważne.
Wyniki najnowszych badań dostępne są: TUTAJ

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.