Stanowisko Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w sprawie dystrybucji podręczników w szkołach

Stanowisko Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w sprawie dystrybucji podręczników w szkołach
Na stronie Izby Księgarstwa Polskiego (www.ikp.org.pl) zamieszczone zostało pismo przedstawiające stanowisko Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w sprawie dystrybucji podreczników w szkołach.
 
Przedstawiamy Państwu jego treść:
 
„W związku z nieprawidłowościami w zakresie dystrybucji podręczników w szkołach i placówkach światowych, jakie miały miejsce w poprzednich latach, wyjaśniam, co następuje.
         
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do zadań publicznych  z zakresu oświaty nie należy prowadzenie sprzedaży podręczników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi dyrektor szkoły. Przepisy art. 34 i art. 39 ustawy o systemie oświaty  stanowią bowiem, iż dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki. Natomiast organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
         
 
Kurator Oświaty uprawniony jest wyłącznie do sprawowania nadzoru pedagogicznego i nie ma możliwości prawnych, by ingerować w tę sferę działalności szkoły.
         
 
Zgodnie bowiem z art. 33 nadzór pedagogiczny polega na:
ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;
1. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
2. udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
3. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
         
 
Nadmieniam ponadto, iż w przypadku stwierdzenia niezgodnej z prawem dystrybucji podręczników  w szkołach i placówkach oświatowych o charakterze praktyk ograniczających konkurencję, organem właściwym do zajęcia stanowiska jest wyłącznie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
         
 
W związku z powyższym wystąpienia w sprawie nieprawidłowości w zakresie dystrybucji podręczników w szkołach i placówkach oświatowych powinny być kierowane bezpośrednio do właściwych organów wskazanych wyżej.
         
 
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne stwierdzić należy, iż Kuratorium Oświaty nie ma umocowania prawnego do podejmowania działań związanych z przedstawioną sprawą.
Iwona Waszkiewicz
Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty”
 
 
 
 
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.