Źródła finansowania nowych inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach oferty funduszy strukturalnych na lata 2007-2013

Źródła finansowania nowych inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach oferty funduszy strukturalnych na lata 2007-2013
Źródła finansowania nowych inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach oferty funduszy strukturalnych na lata 2007-2013
Nowy okres programowania stawia przed przedsiębiorstwami szeroki wachlarz oferty finansowania ich działań inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno inwestycji w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak i zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie. Łącznie w ramach finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności do Polski wpłynie ponad 67,3 mld euro. Duża część tych środków skierowane będzie na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcie konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw. Preferowane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, w stosunku, do których procentowy udział wsparcia w sumie wydatków kwalifikowanych może osiągnąć nawet 70%. Wszystko zależy do danego działania w programie, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.
Nowa perspektywa finansowa silny nacisk kładzie na wdrażanie nowych technologii, w tym technologii informatycznych (IT) oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty oparte na odnowionej Strategii Lizbońskiej i horyzontalnej polityce UE w obszarze społeczeństwa informacyjnego wskazują na konieczność zwiększenia udziału w gospodarce przedsiębiorstw i innych uczestników życia gospodarczego i społecznego stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne.
 
Źródła finansowania działań inwestycyjnych odnajdujemy w poszczególnych Programach Operacyjnych oraz Uszczegółowieniach Priorytetów i Działań przygotowywanych oddzielnie dla każdego z nich.
Głównym źródłem finansowania działań przedsiębiorstw innowacyjnych jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, jednak projekty tu kierowane muszą obejmować wartość kosztów kwalifikowanych na kwotę przynajmniej 2 mln euro (tzw. Linia demarkacyjna programu).
Przykładowo w ramach poddziałania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale Innowacyjnym przewiduje się możliwość finansowania projektów inwestycyjnych w zakresie m.in.: zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego lub wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności, zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.
Wsparcie dla projektów, których wartość kosztów kwalifikowanych nie przekracza 2 mln euro możliwe będzie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez poszczególne województwa.
Wartość dofinansowania, warunki udzielania wsparcia, zakres kwalifikowalności kosztów, kryteria wyboru projektów oraz szereg innych niezbędnych informacji znajdziemy w Uszczegółowieniach priorytetów i działań przygotowanych dla każdego programu indywidualnie, wszystko dostępne na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl
Beneficjentami programów mogą być zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jak i duże, czyli nie mieszczące się w definicji rozporządzenia 364/2004 na podstawie którego następuje rozstrzygniecie wielkości pomiotu, a tym samym uprawnienia do wysokości otrzymywanej pomocy publicznej.
Dodatkowo należy podkreślić fakt dość skomplikowanego podziału maksymalnej wartości intensywności pomocy publicznej w zależności od wielkości pomiotu i miejsca lokalizacji inwestycji. Duże przedsiębiorstwo uprawnione jest do otrzymania następujących wysokości wsparcia:
•    30% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego,
•    40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,
•    50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego.
W przypadku średnich przedsiębiorstw wartości te są powiększane o 10%, zaś mikro i mały przedsiębiorca otrzyma dodatkowo 20% opisanych wyżej wielkości maksymalnej intensywności pomocy publicznej.
Warto zauważyć, że pomimo realnej preferencji rozwiązań nowych technologii w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw, aplikujący nie może być pewien otrzymania pomocy. Tak jak każdy beneficjent staje do konkursu. Jego aplikacja musi spełniać wszystkie wymagania formalne, i jak najwięcej wymagań merytorycznych, gdyż to liczba przyznanych przez ekspertów punktów przy ocenie zadecyduje o szansach otrzymania dotacji. Dlatego dużo pracy należy włożyć w sam proces przygotowania aplikacji odpowiadającej wymaganiom danego Programu.
Ponadto należy pamiętać, że wsparcie ma zawsze charakter refundacji wydatków, czyli w pierwszym etapie to przedsiębiorca ponosi całość kosztów inwestycji, oczekując w przyszłości zwrotu części poniesionych nakładów. Realizacja projektu musi zostać przeprowadzona w ściśle określonych regułach, złamanie ich może skutkować niewypłaceniem określonego w umowie wsparcia.
Środków w finansowaniu programów nowej perspektywy jest bardzo dużo, jednak z pewnością nie wystarczy ich na sfinansowanie potrzeb wszystkich beneficjentów. W następnych miesiącach rozpoczną się nabory wniosków, szanse zwiększamy, jeśli jako pierwsi podejmiemy próbę pozyskania wsparcia. Nieskorzystanie z tej szansy to realna strata w przedsiębiorstwie, a tej trzeba unikać, tak wiec czas na podjecie strategicznych decyzji!
Autor: Artur Bartoszewiczekspert ds. funduszy unijnych z Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywanie zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE.

Ci z Państwa, którzy chcą dowiedzieć się od Pana Bartoszewicza w jaki sposób mogą pozyskać fundusze unijne dla firm, które prowadzą, bądź w których pracują, mają ostatnią możliwość zapisów na szkolenie „Fundusze unijne na lata 2007-13 dla przedsiębiorców – teoria i praktyka”.
Więcej informacji na stronie www.euro-focus.pl/pages/szkolenia.php lub pod numerem telefonu 0 501 73 06 31.
 
Już jutro zamykamy nabór na szkolenie oraz ogłaszamy na łamach Wirtualnego Wydawcy konkurs na bezpłatne miejsce na części teoretycznej szkolenia w dniu 12 listopada !

 

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.