Fundusze unijne dla firm w latach 2007- 2013

Fundusze unijne dla firm w latach 2007- 2013
Fundusze unijne dla firm w latach 2007- 2013

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiego zakresu wsparcia w ramach funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013.  Duża część środków trafi do sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W perspektywie finansowej 2007 – 2013 przedsiębiorcy będą mogli poszukiwać źródeł finansowania swoich działań przede wszystkim w następujących programach:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS),
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Głównym programem skierowanym do przedsiębiorców w nowym okresie programowania będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać w ramach programu przede wszystkim na projekty wysoko innowacyjne (na skalę krajową lub międzynarodową), na inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki, jak również będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie działań dotyczących nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, w szczególności doradztwa i szkoleń w zakresie promocji sprzedaży za granicę, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych.  Program będzie oferował m.in. zachęty dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez firmy, transferu rozwiązań z sektora nauki do przedsiębiorstw, a także pomiędzy przedsiębiorstwami. Program przyczyni się także do ułatwienia dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć MSP przy udziale m.in. kapitału podwyższonego ryzyka czy też kredytu technologicznego. Z PO IG będą mogły korzystać przedsiębiorstwa z terenu całego kraju.

Źródłem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie jednak przede wszystkim 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. RPO dostępne w poszczególnych województwach będą finansowały m.in.: bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw na inwestycje innowacyjne na skalę lokalną i regionalną, wsparcie powstawania nowych firm, wsparcie udziału w targach, wystawach oraz misjach krajowych i zagranicznych. W ramach RPO będzie także możliwe tworzenie i dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych dla MŚP.

Rozwój zasobów ludzkich w ramach przedsiębiorstw będzie finansowany w okresie programowania 2007 – 2013 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W ramach tego programu dostępne będzie wsparcie dla przedsiębiorstw na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. W części realizowanej na poziomie centralnym dofinansowanie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój ich kadr oraz poprawę jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości. W komponencie regionalnym natomiast przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty związane z zarządzaniem i identyfikacją potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawą organizacji pracy, zarządzaniem BHP i uelastycznianiem form świadczenia pracy.

Na co szczególnie przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę przygotowując się do prowadzenia inwestycji, które mają być współfinansowane ze środków unijnych?

Należy pamiętać, iż proces pozyskania dotacji unijnej jest często pracochłonny i wymaga czasu. Przedsiębiorca powinien być świadomy, że dotacja unijna jest refundacją poniesionych wydatków, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia całości finansowania inwestycji z jego strony. Ponadto istotne znaczenie dla odzyskania wydatkowanych środków ma odpowiedni termin ponoszenia kosztów związanych z realizowanym projektem. Przedsiębiorca nie może ponosić kosztów związanych z inwestycją zanim nie złoży wniosku aplikacyjnego, a często nawet do momentu podpisania umowy na finansowanie projektu z instytucją udzielająca wsparcia.

Istotne znaczenie dla możliwości pozyskania dotacji ma również sposób oceny projektów składanych przez przedsiębiorców. Kryteria oceny projektów nie są jedynie przełożeniem czysto finansowego efektu projektu, ale odnoszą się również do kwestii związanych z politykami realizowanymi przez Unię Europejską tj. np. zmniejszanie poziomu bezrobocia poprzez zatrudnianie nowych pracowników, konieczności wykazania innowacyjności przedsięwzięcia produktowej lub procesowej itp.

W związku z powyższym przygotowując wniosek aplikacyjny, aby zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji, należy dokładnie zapoznać się zasadami określonymi do wybranego przez przedsiębiorcę programu operacyjnego, ponieważ mogą się różnić od siebie dla RPO w poszczególnych województwach, czy też w stosunku do pozostałych programów krajowych.

Dotacja unijna, pomimo części niedogodności związanych z jej pozyskaniem, przewyższa inne źródła finansowania inwestycji  tj. np.  kredyt bankowy, przede wszystkim ze względu na bezzwrotność pomocy czy stosunkowo niski koszt jej pozyskania i obsługi. Należy jednak podkreślić, iż korzyść wynikająca z możliwości pozyskania środków publicznych, w porównaniu do alternatywnych źródeł finansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa, będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorcy będą świadomi jakie obowiązki spoczywają na nich w związku z realizacją projektu ze środków Unii Europejskiej.  

Lidia Idzikowska,

specjalista w dziedzinie funduszy unijnych,
pracownik Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, instytucji zarządzającej funduszami
strukturalnymi w Polsce.
 
Uwaga!
Ostatnie wolne miejsca  na szkolenie „Fundusze unijne dla przedsiębiorców rynku książki w Polsce. Bezzwrotne dotacje na lata 2007-13” w dniu 26 kwietnia !

Więcej informacji – kliknij www.euro-focus.pl/pages/szkolenia lub zadzwoń –  0 501 73 06 31.
 

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.