MUZA S.A. – raport za IV kwartał 2004

MUZA S.A. – raport za IV kwartał 2004

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły narastająco od poczatku 2004 roku (cztery
kwartały) 19 611 tys.zł. i były o 13,1% niższe niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego (22 571 tys. zł).

Wydawnictwo MUZA S.A. zanotowało zysk netto z działalności narastająco za cztery kwartały w wysokości 1141
tys złotych. Odpowiednio w tym samym okresie 2003 zysk narastająco na koniec IV
kwartału ub.r. wynosił 1761 tyś. złotych. 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł   w tys. EUR  
  4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 611 22 571 4 320 4 965
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  915         1395 202 307
III. Zysk (strata) brutto  1316  1977  290 435
IV. Zysk (strata) netto 1141 1761 251 387
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -86 -418          -19
 
-92
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4593 1294 1012
 
285
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -501   454 -110        100
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4006 1330  883
 
293
IX. Aktywa razem 43592 42689  10687
 
9050
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16332 17118 4004
 
3629
XI. Zobowiązania długoterminowe        
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  10063  15630   2467      
 
3314
XIII. Kapitał własny 27260 25571 6683 5421
XIV. Kapitał zakładowy 5827 9300 1429 1972
XV. Liczba akcji 2851896 2873215 2851896
 
2873215
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,44 0,64 0,10 0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)        
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,56 8,90  2,34
 
1,89
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.