Przetarg na dostawę książek

Przetarg na dostawę książek
Jak poinformowała nas dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi Górnej,
pani Iwona Szymczak, po raz pierwszy biblioteka nabywa książki w drodze przetargu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz ewentualnych wyjaśnień można
uzyskać do 25 października 2004.
Termin składania ofert upływa dnia 26 października 2004 r. roku o godz. 10:00, natomiast termin związania ofertą- 20 dni od ostatecznego terminu składania
ofert, tj. do 14 listopada 2004 r.
 
Poniżej zamieszczamy oficjalne ogłoszenie dotyczące zamówienia:
 
 
 
Ogłoszenie
o zamówieniu na dostawę książek
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna
im. Wł. St. Reymonta
w okresie od 15 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.
 
Sekcja I: Zamawiający
 
I.
 
1.      Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta
93-530 Łódź, ul. Paderewskiego 11A
telefon (042) 684 91 97
faks (042) 681 86 63
adres internetowy: www.mbpg.lodz.pl
poczta elektroniczna (e-mail): iwonnas@mbpg.lodz.pl

Osoby upoważnione do kontaktów: Alicja Mularczyk, Izabela Nawrocka

2.      Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w punkcie
1.
3.      Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
taki jak w punkcie 1.
4.      Adres, pod który należy przesyłać oferty: taki jak w punkcie 1.
 
Sekcja II: Przedmiot Zamówienia
 
II.
1.1.   Opis
1.2.   Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: dostawa książek dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Wł. St. Reymonta w okresie od 15 listopada
2004 r. do 31 grudnia 2005 r.
1.3.   Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa winna obejmować w przybliżeniu około
5000 woluminów książek zamawianych sukcesywnie przez zamawiającego w okresie trwania
umowy. Dostawa winna obejmować nowości        i wznowienia książkowe. Zakres dziedzinowy:
literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa,
literatura naukowa.
1.4.   Miejsce dostaw: siedziba zamawiającego Łódź ul. Paderewskiego 11 A.

1.5.   Nomenklatura: kod grupy dostaw według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
221.

1.6.   Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

1.7.   Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE
2.      Wielkość lub wartość zamówienia
2.1.   Wartość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia do 60 000 euro
3.      Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: dostawę książek należy
zrealizować w terminie od dnia 15 listopada 2004 roku do dnia 31 grudnia 2005
roku
 
Sekcja III: Informacje o Charakterze prawnym, Ekonomicznym, Finansowym i technicznym
 
III.
 
1.      Wymagane wadium: nie wymagane
2.      Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz formalności niezbędne do
oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.
1 i ust. 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Sekcja IV: Tryby
 
IV.
 
1.      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
1.2.   Wstępne zamówienie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: nie
dotyczy
1.3.   Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu: nie dotyczy
 
2.      Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej
podanymi kryteriami i ich wagami:
 
wysokość rabatu od ceny detalicznej określonej przez wydawcę    70% wartości
oferty
liczba wydawców z którymi współpracuje wykonawca                   20%       
j.w.
czas realizacji od złożenia zamówienia – w godzinach                     5%       
j.w.
okres gwarancji – w miesiącach                                                    5%       
j.w.
 
3.      Informacje administracyjne:
 
3.1.   Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych
wyjaśnień dostępne do 25 października 2004 r., cena: 0 PLN
3.2.   Termin składania ofert: termin składania ofert upływa dnia 26 października
2004 r. roku o godz. 10
3.3.   Termin związania ofertą: 20 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
do 14 listopada 2004 r.
3.4.   Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:  26 października 2004 r. godzina
1015  w siedzibie zamawiającego Łódź ul. Paderewskiego 11A
 
Sekcja V: Inne informacje
 
V.
 
1.      Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: NIE
2.      Data ogłoszenia: 11 października 2004 roku
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.